måndag 31 januari 2011

Stadgarna för Går´n

STADGAR
FÖR
KULTURGÅRDEN
I
ERVALLA

§1
Syfte Föreningen vill värna om Gårn´s bevarande och på olika sätt ta tillvara barnens intresse.

§2
Målsättning Föreningen ska arbeta för kamratskap, samhörighet och sammanhållning mellan barn, föräldrar och föreningar i bygden.

§3
Medlemmar De som löst medlemskap.

§4
Medlemsavgift Bestäms av årsmötet. Avgiften avser kalenderår.

§5
Årsmötet Föreningen avhåller årsmöte i anslutning till årsskiftet. Kallelsen till årsmötet publiceras lokalt, förslagsvis till alla barn via skolan, på byalagets hemsida och anslås på anslagstavlor i bygden. Senast 14 dagar före dess avhållande. Ärenden som avhandlas på årsmötet ska vara ordförande eller sekreterare tillhanda senast 6 dagar innan årsmötet.

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Val av presidium (ordförande, sekreterare, 2 justeringsmän för årsmötet)
2. Styrelsens årsberättelse
3. Revisorns årsberättelse
4. Fråga om ansvarsfrihet
5. Val av ordförande för föreningen
6. Val av sekreterare
7. Val av kassör
8. Val av 1 revisor
9. Val av styrelseledamöter 3 st
Man kan väljas att sitta på 1-3 år, vilket bestäms vid val.
10. Val av minst en valberedare
11. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår.
12. Övriga frågor

§6
Styrelsen Styrelsen ska bestå av 6 personer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst 2 personer ur styrelsen begär. Styrelsen är beslutsfattande då minst 4 styrelsemedlemmar är närvarande.

§7
Förvaltning Verksamhetsåret för föreningen ska omfatta tiden 1 januari till 31 december. Föreningens kontanta tillgångar placeras på post/bankgiro som tecknas av kassören. Kassören ska föra kassabok och vederbörlig ordning samla och ordna verifikationer. Räkenskaperna ska av ordförande och styrelsen fortlöpande granskas och godkännas.

§8
Revision Samtliga räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som avser styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret ska senast 14 dagar före årsmötet underställas revisorns granskning.

§9
Medlemsmöte Styrelsen eller ordförande äger rätt att kalla till medlemsmöte utöver årsmötet. Årsmötet beslutar om antal medlemsmöten under året.

§10
Avvyttring Regler för Föreningen Ervalla kulturgård vid eventuell upplösning av föreningen.
Kassabehållningen ska gagna barn och ungdomar i Ervalla genom att inköpa utrustning för fritidsaktiviteter.
Kulturgårdens material som finns i skolans lokaler ska tillfalla Ervalla skola.

Reviderad senast 2011-01-25